Homepage Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huren is een contract tussen huurder en verhuurder. Om vele problemen te vermijden hebben wij een aantal punten vastgelegd. Zij moeten ervoor zorgen dat huren voor beide partijen naar tevredenheid kan plaatsvinden. Deze voorwaarden staan ook vermeld op de achterzijde van alle bestekken, prijsopgaven, huurcontracten en facturen. Deze afspraken en voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met betrekking tot huur en verhuur die tussen de klant en Bilzen Verhuur bvba wordt gesloten.

1 ) Plaats van verhuur. Bilzen Verhuur bvba moet ten alle tijde weten op welke werf het gehuurde goed zich bevindt. De klant verbindt zich ertoe dit te melden.Bij wijzigen van locatie dient dit op voorhand gemeld te worden.

2 ) Huurovereenkomst.
De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de klant en Bilzen Verhuur bvba de overeenkomst tekenen en gaat in naargelang het geval:
-Bij afhaling, op het ogenblik dat de klant het gehuurde in ontvangst neemt bij Bilzen Verhuur bvba.
-Bij bezorging, op het ogenblik dat het gehuurde goed geladen wordt door Bilzen Verhuur bvba.

3 ) Reserveren. Het is mogelijk om bij Bilzen Verhuur bvba goederen te reserveren. De klant en Bilzen Verhuur bvba sluiten hiervoor dan eveneens een overeenkomst die de klant verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren.

4 ) Annuleren. De klant kan de overeenkomst die hij met Bilzen Verhuur bvba heeft gesloten, na reservering van het gehuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan. In dat geval is de klant echter wel vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt:
-25% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 1 week van de annuleringsdatum ligt .
-10% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 1 week voor de annuleringsdatum ligt.
De klant dient Bilzen verhuur bvba schriftelijk in kennis te stellen van het feit, dat hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan.

5 ) Einde huurovereenkomst. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, kan Bilzen Verhuur bvba de huurovereenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van een rechter nodig is, onverminderd het recht van Bilzen Verhuur bvba op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
In genoemde gevallen is Bilzen Verhuur bvba te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde goed bij de klant terug te halen. De klant is verplicht aan Bilzen Verhuur bvba de door Bilzen Verhuur bvba gewenste medewerking te verlenen. De klant machtigt Bilzen Verhuur bvba bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. Bilzen Verhuur bvba is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de klant of door derden, in verband met het terughalen van het goed,wordt geleden.

6 ) Aansprakelijkheid/Overmacht. Bilzen Verhuur bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de klant stelt. Indien de wederpartij een consument is, kan de door Bilzen Verhuur bvba te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen, indien deze reeds voldaan zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van Bilzen Verhuur bvba’s wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde contractant van Bilzen Verhuur bvba mede van aan de basis ligt.

7) Huurprijs. De huur loopt door op zaterdag en zon- en feestdagen. Indien volgens de prijslijst huur voor een halve dag mogelijk is, geldt dit voor een uitsluitende periode van 4uur. De machine of het gehuurde goed kan nooit overnachten bij een klant. De huurprijs voor een dag geldt voor 8 uren, voor een weekend 16uren. Met uitzondering van de graafmachines (rubriek 17) (weekend is vanaf 16u00 tot uiterlijk maandag 10u00) en voor een week 40 uren. Voor de graafmachines (rubriek 17) geldt een weekend als 8 uren werken. Dit uit zich ook in de prijs. Bij een langere werktijd dan 8 uur worden deze extra uren ook extra verrekend. Voor de periode van een dag mag een klant het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is, anders eindigt de huur op dezelfde dag. De huurprijs wordt na teruggave van het gehuurde goed voldaan in het bedrijf van Bilzen Verhuur bvba. Huurprijzen zijn exclusief BTW en transport. Offertes en prijslijsten zijn voor Bilzen Verhuur BVBA niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de ploegdiensten (zie punt 31).

8 ) Waarborgsom. Indien de klant niet op rekening huurt bij Bilzen Verhuur bvba wordt een waarborgsom gevraagd. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode. Indien de klant verlenging van de overeenkomst wenst, dient de klant uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de klant een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Bilzen Verhuur bvba de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het
recht van Bilzen Verhuur bvba op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de klant niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Bilzen Verhuur bvba, door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

9 ) Controle. Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant:
a) Direct telefonisch, of per fax , contact op te nemen met Bilzen Verhuur bvba. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op.
b) Indien de goederen door transport van Bilzen Verhuur bvba of door aangestelde derden naar het bedrijf van Bilzen Verhuur bvba dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van Bilzen Verhuur bvba gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van Bilzen Verhuur bvba of transport van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de klant bij de controle wil zijn, moet hij dadelijk nadat de goederen bij Bilzen Verhuur bvba terug zijn een afspraak maken over het tijdstip van de telling. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de klant daarbij aanwezig was, laat Bilzen Verhuur bvba dit binnen 8 dagen (weekend + feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij Bilzen Verhuur bvba terug zijn schriftelijk weten. De klant krijgt dan 48 uren de tijd om bij Bilzen Verhuur bvba tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder
binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Bilzen Verhuur bvba kan dan tot onmiddellijk reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de klant doorrekenen.
c) Beschadigde huurgoederen,evenals de onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de klant gehouden.

10 ) Schade, Verlies.
a) schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Bilzen Verhuur bvba te worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan het gehuurde goed ten gevolge van zorgeloos of foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede onderdelen en/of toebehoren aan Bilzen Verhuur bvba te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene,
onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winst, derving, kosten en interesten aan Bilzen Verhuur bvba te vergoeden.
b) voor zoekgeraakte goederen , waarvoor door Bilzen Verhuur BVBA reeds de nieuwwaarde aan de klant doorgerekend werd en dat later alsnog door de klant gevonden en teruggebracht wordt, dient de klant de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Bilzen Verhuur BVBA in mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde.
c) Bilzen Verhuur BVBA is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de klant, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed
d) de klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de klant een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derden.

11 ) Bestekken. Het door Bilzen Verhuur bvba gemaakte bestek te behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor de rekening van de huurder. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door Bilzen Verhuur bvba geschatte schadebedrag van 750euro of meer, bestek op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door Bilzen Verhuur bvba aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden 750 euro, bestekkosten worden uitgevoerd door Bilzen Verhuur bvba. Bilzen Verhuur bvba kan echter te allen tijde dit bedrag wijzigen.

12 ) Gebruik, onderhoud en reiniging. De klant stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij Bilzen Verhuur bvba terug te bezorgen in dezelfde staat als de klant het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient de goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

13 ) Verplichtingen van de klant. De klant stemt er mee in Bilzen Verhuur bvba te alle tijden toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Bilzen Verhuur bvba hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Bilzen Verhuur bvba. De klant mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst.
De klant of de derde dient Bilzen Verhuur bvba onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de klant of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Bilzen Verhuur bvba dreigen te worden aangetast.

14 ) Boetes, Belastingen. De klant komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem, of derden, te zullen betalen.

15 ) Risico laden en lossen. De klant draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De klant is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor klanten die de goederen door bilzen Verhuur bvba aangeleverd krijgen in containers en zelf lossen en weer laden. De
goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt Bilzen Verhuur BVBA niet geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien de controle in het bedrijf van Bilzen Verhuur BVBA gebeurt.
Indien op verzoek van de klant bij het laden/lossen van het gehuurde goed gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Bilzen Verhuur BVBA, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de klant.

16 ) Terugbrengen. Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij Bilzen Verhuur bvba worden teruggebracht, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De klant kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden.
Indien de klant zich opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. Voor iedere dag vertraging is de teruggave tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van Bilzen Verhuur bvba op volledige schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de klant blijft.

17 ) Hulp aan de chauffeur. Indien de door de klant toegewezen hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane kosten door de klant betaald. Bilzen Verhuur bvba houdt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen.

18 ) Bezorgen en afhalen.
a) Bilzen Verhuur bvba bezorgt uitsluitend op de begane grond. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft Bilzen Verhuur bvba het recht om het gehuurde mee te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de klant. Bilzen Verhuur bvba kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen
aantal, of in overeengekomen aantal, of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen aantal of de overeengekomen staat.
b) indien partijen afspreken dat Bilzen Verhuur bvba het gehuurde goed moet komen afhalen, dient de klant ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend- en feestdagen niet meegerekend) aan Bilzen Verhuur bvba heeft meegedeeld dat Bilzen Verhuur bvba het verhuurde goed kan komen halen. De klant blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit door Bilzen Verhuur bvba is opgehaald.
c) de goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de klant de extra kosten die voor Bilzen Verhuur bvba zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten.
d) de klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet dan kan Bilzen Verhuur bvba toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgehad.

19 ) Betaling. Bij verhuur op langere termijn wordt de huur per 4 weken vooruit betaald. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan Bilzen Verhuur bvba zonder meer de klant in een procedure betrekken. Bilzen Verhuur bvba hoeft de klant dan niet meer nader aan te zeggen dat hij nog dient te betalen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 8 dagen na factuurdatum.

20 ) Incasso. Bij niet -tijdige betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf 14 dagen na factuurdatum over de onbetaalde som de wettelijke rente verschuldigd.
Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Onder dezelfde voorwaarden is een vergoeding met een minimum van 50 Euro verschuldigd voor al gemaakte kosten, buiten rechte, onverminderd de kosten die voortvloeien uit een eventuele rechtsprocedure. Daartoe hanteert Bilzen Verhuur BVBA de navolgende buitengerechtelijke kosten; over de eerste 500 Euro: 15% - over het meerdere tot 5000 Euro: 10% - over het meerdere tot 15000: 8%

21 ) Administratiekosten. Indien de klant in overleg met Bilzen Verhuur bvba op rekening wenst te huren is de klant voor het versturen van rekeningen beneden 25 Euro exclusief BTW aan administratiekosten een bedrag van 4 Euro verschuldigd.

22 ) Verzekeringen en de mogelijkheid van afkoop. Bilzen Verhuur bvba adviseert de klant:
a) de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren. Bilzen Verhuur bvba biedt de klant de mogelijkheid om schade aan het gehuurde goed tegen de navolgende condities af te kopen:
- de klant betaalt max. 10% toeslag boven de huursom;
- er worden geen kosten aan de klant berekend in het geval er sprake is van schade aan het gehuurde goed, met uitzondering van diefstal, zoekraken of zorgeloos lees foutief gebruik onder onduidelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld schade aan een motor, die zonder olie of met verkeerde verlengkabels gebruikt wordt. In die gevallen komt de schade toch voor rekening van de klant.
- Deze afkoop van schade is niet mogelijk voor alle producten. Meer info bij uw huurconsulent.
b) In het geval de klant niet afkoopt, dient hij het apparaat in dezelfde toestand in te leveren, waarin hij het heeft ontvangen, normale slijtage en gebruik uitgezonderd.

23 ) Geschillen. Indien er toch problemen tussen partijen zouden ontstaan die verband houden met de aangegane huurovereenkomst dan worden de geschillen
die behoren tot bevoegdheid van de Rechtbank bij de Rechtbank te Tongeren aanhangig gemaakt; behoudens de geschillen die ontstaan met een consument. Op
alle overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten is het Belgische recht van toepassing. Voorts is de Belgische rechter bevoegd inzak alle geschillen die
verband houden met de door partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Belgische nationaliteit en/of is de huurovereenkomst geheel of
gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd. Voor Nederlandse klanten is naar keuze van Bilzen Verhuur bvba de rechtbank van Maastricht bevoegd om en is
Nederlands recht van , toepassing suppletief aan de huidige voorwaarden

24 ) Reiniging. De apparatuur dient schoon teruggeven te worden, anders worden er kosten voor reiniging en gevolgschade in rekening gebracht. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn indien verf, beton, etc. op de apparatuur is gedroogd.

25 ) Defect raken. Bilzen verhuur bvba garandeert, dat de machines en apparaten de werkzaamheden waarvoor ze zijn geconstrueerd kunnen uitvoeren. Er dient te worden gewaakt voor overbelasting. Indien apparaten tijdens het gebruik niet naar behoren werken of defect raken dient onmiddellijk telefonisch contact opgenomen te worden met Bilzen Verhuur bvba. Het zelfverrichten van reparaties is niet toegestaan. Bilzen Verhuur BVBA is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan de gehuurde apparaten.

26 ) Onderhoud en Gebruik. De klant verklaart periodiek de apparatuur te controleren en deze niet verder te gebruiken wanneer dit defect raakt. Servicebeurten gebeuren door en voor rekening van Bilzen Verhuur bvba. De klant verklaart de apparatuur tijdig voor servicebeurten aan te bieden. Het dagelijks onderhoud gebeurt door en voor rekening van de klant.

27 ) Brandstof en Olie. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van juiste brandstof en olie of een juiste stroomvoorziening voor de motor. De brandstof is voor rekening van de klant. Dagelijks dient het oliepeil te worden gecontroleerd.

28 ) Veiligheid. De veiligheid is een zaak voor de klant zelf. Bilzen Verhuur BVBA verstrekt gebruiksaanwijzingen en plaats waarschuwingstekens waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de klant of dien van derden kan Bilzen Verhuur bvba niet instaan.

29 ) Risico’s. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is ervan op de hoogte dat de apparaten ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken aan de klant of anderen. De klant verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s.

30 ) Deskundigheid. De klant verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur zullen bedienen.

31 ) Ploegendiensten. De huurprijs is berekend op 1 ploegdienst (8 werkuren). Bij 2 ploegdiensten (16 werkuren) dient huurder een toeslag van 80% van het basisbedrag aan Bilzen Verhuur bvba te voldoen. Bij 3 ploegdiensten (24 werkuren) dient huurder een toeslag van 80% + 60% van het basisbedrag aan Bilzen Verhuur BVBA te voldoen. Een week wordt berekend op 40 werkuren en een maand op 160 werkuren. De prijsverhoging die toegepast worde, zijn evenredig met het surplus dat op het dagtarief gebaseerd is.