Homepage Privacy

Privacyverklaring

Palmaers Verhuur BVBA
Tongersestraat 94
B-3740 Bilzen
BTW nr.: BE 0449.866.501

Palmaers Verhuur BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via gdpr@palmaers.be.

Palmaers Verhuur BVBA maakt er werk van als het gaat om haar klanten en hun privacy. Deze privacyverklaring is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en op welke manier u toegang hebt tot de informatie en hoe u deze kunt veranderen of laten verwijderen.

Of u nu een KMO hebt, vakman of DHZ-er bent; we werken samen om voor u steeds een oplossing aan te bieden. Palmaers Verhuur BVBA is gebaseerd op een samenwerking met onze klanten. Zonder u, kan Palmaers Verhuur BVBA niet bestaan. Palmaers Verhuur hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft en alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Help ons een betere partner te worden

Om een betere partner te worden, hebben we uw hulp nodig. U kan ons helpen door informatie aan ons te verstrekken, zodat Palmaers Verhuur BVBA u beter van dienst kan zijn en uiteindelijk Palmaers Verhuur BVBA voor iedereen te verbeteren.

Hieronder vindt u een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van u vragen en op welke manier we deze informatie van u verkrijgen en gebruiken.

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf en/of uw firma, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die u hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Het verstrekken van aaBVBAullende informatie is natuurlijk optioneel. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u aanbiedingen te doen en u te informeren over Palmaers Verhuur BVBA.

Verwerkingsdoeleinden

De persoonsgegevens die Palmaers Verhuur BVBA van haar klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame) verzameld, worden verwerkt door de groep Palmaers. Groep Palmaers is verwerkingsverantwoordelijke voor onderstaande firma’s:

  • Palmaers Vakhandel, Tongersestraat 94, B-3740 Bilzen, palmaersvakhandel.be
  • Palmaers Verhuur, Industrielaan 8 hal 3, B-3730 Hoeselt, palmaersverhuur.be
  • Palmaers Park & Tuin, Hasseltsestraat 6, B-3740 Bilzen, palmaersparkentuin.be
  • Palmaers Trailers, Tongersestraat 94, B-3740 Bilzen, palmaerstrailers.be
  • PV Worx, Tongersestraat 94,B-3740 Bilzen
  • Palmaers Transport, Tongersestraat 94, B-3740 Bilzen,
  • Karcher Center Palmaers, Kempische steenweg 508, B-3500 Hasselt

Persoonsgegevens worden alleen door groep Palmaers verwerkt voor intern gebruik. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen groep Palmaers worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Wijzigingen

Groep Palmaers houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele iBVBAloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien groep Palmaers de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van groep Palmaers om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Tongeren (België).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Af en toe moeten we andere bedrijven buiten groep Palmaers inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we uw gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan groep Palmaers en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. Zo heeft de transportservice uw naam en adres nodig om uw producten bij u af te leveren.

Andere diensten die door bedrijven buiten groep Palmaers worden gebruikt, kunnen bestaan uit marketing activiteiten, het verwerken van credit/debitcard betalingen en het bieden van klantenondersteuning. Waar mogelijk zullen we u bij het afnemen van de betreffende dienst zoveel mogelijk informeren over de partij aan wie uw gegevens worden verstrekt.

Uw betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. Palmaers Verhuur BVBA schakelt hiervoor zorgvuldig geselecteerde derden in. We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft.

Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met groep Palmaers verbonden zijn of met enige andere partner van groep Palmaers zoals o.a. leveranciers en onderaannemers.

Groep Palmaers ziet er op toe dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen minstens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of oBVBAolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: gdpr@palmaers.be.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Bosch
betafence
chicago-pneumatic
dewalt
festo
garnotec
makita
pgb-fasteners
saris
stanley
vynckier